Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kurs- kurs językowy dostępny w serwisie na stronie https://sklep.cjoselect.com/
 3. Usługodawca- Julita Stańczewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SELECT JULITA STAŃCZEWSKA, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca status aktywnego przedsiębiorcy, pod adresem ul. Antoniego Abrahama nr 1 A, 80-307 Gdańsk, NIP 5842665990, REGON 365749590, adres poczty elektronicznej: biuro@cjoselect.com, telefon: 793 292 093
 4. Użytkownik- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która dokonała rejestracji w Serwisie.
 5. Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://sklep.cjoselect.com/
 6. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 7. Rejestracja- procedura potrzebna do utworzenia Konta Użytkownika.
 8. Konto- przepisane indywidualnie do każdego Użytkownika miejsce w Serwisie, w którym użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi. Dostęp do Konta odbywa się poprzez logowanie za pomocą Loginu oraz hasła.
 9. Usługa elektroniczna- usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu. 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Świadczenie Usług elektronicznych w Serwisie odbywa się z wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady warunki i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na możliwości zakupu kursu językowego on-line, fiszek, e-booków. 
 3. Usługi, o których mowa w ust. 2 realizowane są za pomocą serwisu, udostępnionego pod adresem: https://sklep.cjoselect.com/  
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz usług świadczonych przez Usługodawcę może odbywać się wyłącznie w oparciu o Regulamin.
 5. Korzystanie z Serwisu umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację i utworzenie Konta, dzięki któremu może dokonać zakupu Kursu. 
 6. Z chwilą założenia konta Użytkownik akceptuje Regulamin. 

§3

Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu, to: komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową: Google Chrom, Microsoft Edge lub Mozilla Firefox oraz włączona obsługa JavaScript i plików cookies.
 2.  W celu bezpiecznego korzystania z Serwisu zaleca się, aby urządzenia, z której korzysta Użytkownik posiadało: system antywirusowy, skuteczną zaporę bezpieczeństwa.
 3. Usługi elektroniczne świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 4

Zawieranie umów 

 1. Umowa dotycząca zakupu Kursu zawierana jest na odległość. Zawarcie umowy następuje przez założenie Konta i akceptację Regulaminu oraz dokonanie opłaty. Umowa na zakup Kursu zawarta jest z chwilą zaksięgowania opłaty na koncie Usługodawcy. 
 2. Umowa dotyczy tylko Kursu wybranego przez Uczestnika. Uczestnik może zakupić dowolną ilość Kursów.
 3. Szczegółowe opisy Kursów są każdorazowo dostępne na stronie internetowej Serwisu.   
 4. Prowadzenie Konta w Serwisie jest bezpłatne dla Użytkowania. Zawarta umowa dotycząca prowadzenia Konta w Serwisie jest zawierana dobrowolnie przez Użytkownika umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

§ 5

Zasady świadczenia usług

 1. Użytkownik może korzystać z usług po uzyskaniu dostępu do Konta. Do Konta Użytkownik loguje się za pomocą Loginu i hasła.
 2. Utworzenie Konta wymaga podania prze Użytkownika następujących informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, numer telefonu.
 3. Login do konta jest ustalany przez Użytkowania 
 4. Hasło do konta ustalane jest przez Użytkownika. 
 5. Login i hasło Użytkownik powinien zachować w poufności. Zmiana Hasła można nastąpić z poziomu profilu konta użytkownika. Po kliknięciu na link, że nie pamięta się hasła należy wykonać wszystkie zamieszczone instrukcje.
 6. W przypadku zgubienia hasła lub loginu należy skontaktować się z biuro@cjoselect.com.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 9. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie
 10. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta, w tym celu prosimy o wiadomość na adres e-mail tj. biuro@cjoselect.com. 
 11. Po zalogowaniu się w serwisie Usługodawcy, Użytkownik może wybrać kurs i dokonać jego zakupu.
 12. Ceny podane na stronie Serwisu za Kurs są cenami brutto i są podane w złotych polskich.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów i treści, do których nie ma uprawnień.
 14. Konta Użytkowników nieprzestrzegających Regulaminu mogą zostać zawieszone, zablokowane lub usunięte
 15. Osoby, które nie spełniają definicji Użytkowania, nie mogą założyć Konta.

§6

Płatność

 1. Cenę za Kus określa Cennik. Ceny określone są cenami brutto. Aktualny Cennik zamieszczony jest na stronie Serwisu. Zmiana Cennik odbywa się poprzez zamieszczenie nowego Cennika na stronie Serwisu.
 2. Płatność za Kurs może być wniesiona tylko w całości kartą płatniczą, przelewem błyskawicznym lub przelewem bankowym on-line przy składaniu zamówienia przez Serwis.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia nienaruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika. Rozliczenie transakcji płatności elektronicznych przeprowadzone są za pośrednictwem Blue Media S.A.
 1. Kurs dostępny będzie dla Użytkownika po zaksięgowaniu płatności, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy podany przy zakładaniu konta.

§ 7

Umowy z konsumentem

 1. Do umów na Kurs zawieranych przez Konsumenta stosuje się postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku umów na Kurs zawartych na odległość, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na Kurs bez podania przyczyny w terminie 14 dni poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed upływem 14- dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia umowy, to jest od dnia zaksięgowania opłaty na koncie Usługodawcy. Formularz odstąpienia stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone przy wykorzystania formularza albo w dowolny inny sposób poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: biuro@cjoselect.com, lub poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres: SELECT Julita Stańczewska, ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, V piętro, pokój 6.05.  
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 4. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, odpowiednio na numer rachunku bankowego, z którego Konsument wykonał przelew, lub na konto przepisane do karty kredytowej.
 5. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, Konsument może wskazać inny numer rachunku bankowego, na który Usługodawca zwróci wpłaconą przez niego kwotę. Zwracana kwota jest przekazywana Konsumentowi bezpośrednio przez Usługodawcę za pośrednictwem współpracującego z Usługodawcą podmiotu obsługującego płatności.
 6. UWAGA! Konsument może odstąpić od umowy do czasu uruchomienia Kursu! W momencie uruchomienia przez Użytkownika Kursu (to jest pierwszego zalogowania się do konkretnego kursu), świadczenie usług przez Usługodawcę zostaje uznane za spełnione w całości. W tej sytuacji Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, co nie ma wpływu na możliwość składania reklamacji przez Użytkownika. 

Wzór odstąpienia od umowy

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych do Usługodawcy, w szczególności, jeżeli do braku dostępu do Serwisu doszło na skutek:

a) problemów technicznych lub awarii systemu informatycznego,

b)  wystąpieniu błędów lub zakłóceń,

c)  wirusów komputerowych.

 1. Usługodawca ma prawo zblokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości w działaniu serwisu. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.

§9

Ochrona Danych Osobowych

 1. Usługodawca jako administrator danych osobowych Użytkownika, przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług. Do świadczenia Usług koniecznym jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, adres rozliczeniowy, telefon kontaktowy.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawienia. Szczegóły dotyczące danych osobowych zwarte są w Polityce Prywatności. 
 4. Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione udostępnienie danych Użytkownika znajdujących się w Serwisie Usługodawcy, jeżeli do ich udostępnienia doszło z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności, jeżeli Użytkownik udostępnił swoje dane, Login, hasło osobie trzeciej albo jeżeli Użytkownik utracił dane dostępowe, lub utraty danych Użytkownika na skutek działania siły wyższej niezależnej od Usługodawcy.
 6. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o nieuprawnionym dostępie do danych Użytkownika, Usługodawca podejmie wszelkie działania w celu zapobieżeniu niepożądanych skutków z tym związanych. W szczególności Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Użytkownika.

§10

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zgłaszać w formie elektronicznej, wysyłając ją na adres mailowy Usługodawcy: biuro@cjoselect.com albo w formie pisemnej poprzez przesłanie jej na adres SELECT Julita Stańczewska, ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, V piętro, pokój 6.05.  
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Użytkownika. 
 3. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona Użytkownikowi w formie elektronicznej tj. zostanie wysłana na adres mailowy wskazany przez Użytkownika albo w formie pisemnej, wysłana na adres korespondencyjny Użytkownika, wskazany w reklamacji.
 5. Informuję, iż Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego w wyniku zawarcia Umowy sprzedaży. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z przepisem art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

§ 11

Własność intelektualna

1. Usługodawcy przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, w szczególności Kursów.

2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, udostępniać kopiować, dystrybuować Kursów.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Kursu tylko i wyłączenie na użytek własny.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni jego treść na stronie Usługodawcy: https://sklep.cjoselect.com/. Korzystanie z Serwisu przez Usługodawcę po dokonanych zmianach w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.07.2021.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

CENNIK

W okresie od 20.09.2021 do 23.09.2021 (okres promocyjny):

 1. Cena za 30- dniowy dostęp do kursu biznesowego– 50 złotych brutto. Dodatkowo otrzymacie Państwo 300 sztuk fiszek w cenie kursu.
 2. Cena za 30- dniowy dostęp do kursu medycznego – 50 złotych brutto. Dodatkowo otrzymacie Państwo 300 sztuk fiszek w cenie kursu.

Od dnia 07.10.2021 cena będzie wynosić:

 1. Kurs Small Talk in Business, dostęp przez 30 dni- 85 złotych brutto,
 2. Kurs English for Medical Doctors and Students, dostęp przez 30 dni – 85 złotych brutto,
 3. 300 fiszek medycznych w formacie pdf do samodzielnego wydruku – 20 złotych brutto,
 4. 300 fiszek biznesowych w formacie pdf do samodzielnego wydruku – 20 złotych brutto.