Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez Julita Stańczewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SELECT JULITA STAŃCZEWSKA, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca status aktywnego przedsiębiorcy, pod adresem ul. Antoniego Abrahama nr 1 A, 80-307 Gdańsk, NIP 5842665990, REGON 365749590, adres poczty elektronicznej: biuro@cjoselect.com, telefon: 793 292 093. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Julita Stańczewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SELECT JULITA STAŃCZEWSKA, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca status aktywnego przedsiębiorcy, pod adresem ul. Antoniego Abrahama nr 1 A, 80-307 Gdańsk, NIP 5842665990, REGON 365749590, adres poczty elektronicznej: biuro@cjoselect.com, telefon: 793 292 093 (dalej także jako: SELECT).

Administratorem danych osobowych w ramach usługi płatności online dokonywanej w ramach zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Serwisie jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk –  Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

I. Zasady ochrony danych osobowych

 1. SELECT dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z SELECT (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, współpracownikom zatrudnionym na umowy cywilno-prawne tj. zlecenie, dzieło) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. SELECT przetwarza dane użytkowników, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania. W przypadku wystawienia faktury VAT należy podać: imię, nazwisko, adres firmy, adres e-mail oraz NIP.

II. Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
  1. założenie przez użytkownika konta na serwisie. W celu założenia konta i zakupu kursu należy podać imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, telefon kontaktowy. 
 2. Serwis korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które się wyświetlały, czas, jaki dana osoba spędziła na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. 
 3. Korzystnie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 4. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji.
 6. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane dane

 1. Udostępnione przez użytkowników dane osobowe wykorzystywane są w celu zawarcia umowy zakupu kursu językowego on-line, wystawienia dowodu zakupu, reklamacji, odstąpienia od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 b) i f) RODO.  Wzór odstąpienia od umowy
 2. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 3. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO do czasu wycofania zgody.
 4. Dane przetwarzane są również do celów statystycznych.

IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

SELECT zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

V. Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla zakupu Kursu on-line jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. SELECT respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargo do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do SELECT w drodze pisemnej na adres: SELECT Julita Stańczewska, ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, V piętro, pokój 6.05 lub e-mailem: biuro@cjoselect.com o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez SELECT. Osoba taka uprawniona jest do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VI. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności SELECT mogą mieć wpływ zmiany w sferze obowiązujących przepisów prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani poprzez zamieszczenie nowej Polityki prywatności na stronie.  

VIII. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: biuro@cjoselect.com